İLMĪ TOPLANTI

Enstitümüz tarafından 4. ULUSLARARASI KUR’ĀN’I YENİDEN DÜŞÜNME – KUR’ĀN ÇALIŞMALARININ İLK ÜÇ YÜZYILI – İLMĪ TOPLANTISI 20-21 Ekim 2018 Cumartesi ve Pazar Günleri Ankara Gür Kent Otelde 22 ayrı oturumda 61 bildiri sunumuyla herkese açık bir şekilde gerçekleştirildi.  

Toplantı Enstitü başkanı İsmahan Yurt’un açış konuşmasıyla başladı. Açılış bildirileri oturumunda Prof. Dr. Mehmet Said Hatipoğlu “Kur’ān ve Tenkīd Zihniyeti”, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç “Tedvīn Döneminde Tefsīr’in İlim Olarak Teşekkülü,” Prof. Dr. Halil Rahman Açar ise “Müslümanların Kur’ān’ı Erken Dönem Anlama Çabaları Tefsīr Olarak Adlandırılabilir mi?” konularında sunumlarını yaptılar ve kendilerine yöneltilen soruları cevapladılar.

Toplantı, Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günü tam gün eş zamanlı oturumlarla ilmī bildirilerin sunumu ve değerlendirmeleri yapıldı.     

Bu toplantıda Müslümanların Hz. Peygamberden itibaren Hz. Ömer, Hz. Āişe, Hz. Ali gibi Sahābe ve Tābi’īn’in Kur’ān anlayışları,  İbn Abbās, İbn Mes’ūd, Sībeveyh, Cāhız, Ebū Ca’fer Nahhās, Kelbī, Süddī Kebīr, Vāhidī, Ebū Hamza Sumālī, Mücāhid, İkrime, Hasan Basrī, Yahyā b. Sellām Muhāsıbī, Kadı Abdülcebbar, Ebū Müslim İsfahānī, Mukātil b. Süleymān, İbn Kuteybe, Ebū Ubeyde Ma’mar b. Müsennā, Ebū Ubeyd Kāsim b. Sellām, Zührī ve Taberī gibi ilim insanlarının Tefsīr alanına katkıları, İmām Ebū Hanīfe, İmam Ca’fer Sādık, İmām Şāfiī, İmām Mālik ve Ahmed b. Hanbel’in Kur’ān’a yaklaşımları irdelendi. Ayrıca Eş’ārī’ ve Māturīdī’nin Tefsīr metotları, Buhārī ve Kummī’nin Kur’ān Tefsīrine ilişkin görüşleri, Müteşābih, Ğarībü’l-Kur’ān, Mecāzü’l-Kur’ān, Müşkili’l-Kur’ān, Vakf ve İbtidā’ konuları üzerinde yoğunlaşıldı.

Bunlara ilave olarak Mekke, Medine, Küfe, Basra ve Endülüs okullarının özellikleri ve katkıları incelenerek Müslüman düşüncesinin oluşum dönemine ışık tutuldu.

Sempozyumun kapanış ortak oturumunda akademisyenlerin değerlendirme ve önerilerine yer verildi.

Enstitü olarak ilk kez Müslüman düşüncesinin Kur’ān üzerine anlayışlarını sergileyen ve irdeleyen Uluslararası ilmī toplantıyı gerçekleştirmekten dolayı memnuniyet duymaktayız. İlim insanlarımızın katkılarından ve bilgiye ilgi duyanların katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.  

İlim Dallarının Düşünce Temellerini Araştırma Enstitüsü.

Sempozyum Fotoğrafları için TIKLAYINIZ